Poradenská služba je poskytována žákům, jejich rodičům či jiným zákonným zástupcům a pedagogickým zaměstnancům školy.

 

Hlavní náplní školního poradenského pracoviště je:

 • Pomoc žákům zvládat učební nároky školy s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti

 • Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami + metodická pomoc učitelům se žáky se SVP

 • Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem,řešení školního neúspěchu

 • Řešení problémů se školní docházkou – neomluvená a vysoká absence

 • Kariérní poradenství, volba povolání

 • Prevence a řešení rizikového chování žáků

 • Vytváření a realizace MPP

 • Pomoc žákům s jejich problémy

 • Práce s třídami a skupinami, klima školy

 • Metodická pomoc všem pedagogům při řešení problémových situací

 • Spolupráce a komunikace se zákonnými zástupci žáků a ostatními poradenskými pracovišti a institucemi

   

Pracovníci  školního  poradenského  pracoviště:

Mgr. Petr Hošek – vedoucí poraden. pracoviště, kariérový poradce

Tel.: 731 612 142, email: zastupce@masarykovazs.eu

INFORMACE KARIÉROVÉHO PORADCE >>>

Kancelář zástupců ředitele, přízemí, konzultace pondělí 14:00 - 16:00, případně po domluvě

 • Zabýva se profesní orientací žáků, pomáhá s výběrem školy, organizuje setkání se zástupci středních škol, eviduje přihlášky na SŠ a SOU, pomáhá s jejich vyplňováním

 • Jedná s rodiči - volba povolání

 • Vyhledává a sleduje současně s třídním učitelem talentované žáky

 • Vyhodnocuje a sleduje výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště

 • Vede administrativu své činnosti

 

Mgr. Klára Filipová  - výchovný poradce

Tel.: 416 735 063, email: klara.filipova@masarykovazs.eu

INFORMACE VÝCHOVNÉHO PORADCE >>>

Kabinet 2. patro, konzultace čtvrtek 8:00 - 8:45, čtvrtek 13:00 - 14:00, případně po domluvě

 • Eviduje žáky se SVP, podílí se na vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky, kontroluje jejich plnění a vyhodnocuje je.

 • Metodicky pomáhá ostatním pedagogům či rodičům

 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními

 • Sleduje žáky se slabým prospěchem či velkou absencí, dle potřeby navrhuje řešení

 • Jedná s rodiči – výukové a výchovné problémy žáků

 • Pomáhá řešit ve škole konfliktní situace a rizikové chování žáků

 • Vede administrativu své činnosti

 

Mgr. Pavel Vrána – školní metodik prevence

Tel.: 416 735 063, email: pavel.vrana@masarykovazs.eu

Kabinet Informatiky, 2. patro, konzultace individuálně po domluvě

 • Zajištuje tvorbu, realizaci a vyhodnocení MPP (minimální preventivní program)

 • Připravuje a organizuje pro žáky besedy, přednášky a další akce k prevenci sociálně patologických jevů (kouření, alkohol, šikana, záškoláctví, atd.)

 • Poskytuje poradenství  a metodickou pomoc v oblasti prevence  pedagogům i rodičům

 • Pomáhá při rozpoznání problému a hledání pomoci u dalších odborníků

 • Ve  spolupráci s ostatními pedagogy odhaluje a sleduje projevy sociálně patologických jevů a navrhuje opatření pro jejich eliminaci

 • Jedná s rodiči při řešení problémů jejich dítěte, navrhuje opatření

 • Spolupracuje s ostatními ŠPZ a orgány státní správy

 • Sleduje ve škole třídní kolektivy, popř. řeší klima třídy a další problémy ve vztazích mezi žáky

 • Vede administrativu své činnosti

 

Mgr. Jitka Zemanová – speciální pedagog

email: jitka.zemanova@masarykovazs.eu

kabinet Př, Fy, 1. patro, konzultace individuálně po domluvě

 • Vede tým speciálních pedagogů při práci se žáky s poruchami učení

 • Organizuje výuku žáků s potřebou pedagogické intervence

 • Podílí se na vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky, kontroluje jejich plnění a vyhodnocuje je.

 • Metodicky pomáhá ostatním pedagogům či rodičům

 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními

 • Vede administrativu své činnosti

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor