Školní poradenské pracoviště

Domů » Naše škola » Školní poradenské pracoviště

Poradenská služba je poskytována žákům, jejich rodičům či jiným zákonným zástupcům a pedagogickým zaměstnancům školy.

Hlavní náplní školního poradenského pracoviště je:

 • Pomoc žákům zvládat učební nároky školy s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti
 • Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami + metodická pomoc učitelům se žáky se SVP
 • Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem, řešení školního neúspěchu
 • Řešení problémů se školní docházkou – neomluvená a vysoká absence
 • Kariérní poradenství, volba povolání
 • Prevence a řešení rizikového chování žáků
 • Vytváření a realizace MPP
 • Pomoc žákům s jejich problémy
 • Práce s třídami a skupinami, klima školy
 • Metodická pomoc všem pedagogům při řešení problémových situací
 • Spolupráce a komunikace se zákonnými zástupci žáků a ostatními poradenskými pracovišti a institucemi

Pracovníci školního poradenského pracoviště:

Mgr. Klára Filipová

vedoucí poraden. pracoviště, výchovný poradce
Tel.: 416 735 063
E-mail: filipova@masarycka.org

Kde mě najdete?

 • Růžový kabinet 2. patro, konzultace pondělí 14:00 – 15:30, čtvrtek 8:00 – 8:45, případně po domluvě

Co dělám?

 • Eviduji žáky se SVP, podílím se na vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky, kontroluji jejich plnění a vyhodnocuji je
 • Metodicky pomáhám ostatním pedagogům či rodičům
 • Spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními
 • Sleduji žáky se slabým prospěchem či velkou absencí, dle potřeby navrhuji řešení
 • Jednám s rodiči – výukové a výchovné problémy žáků
 • Pomáhám řešit ve škole konfliktní situace a rizikové chování žáků
 • Vedu administrativu své činnosti

Mgr. Petr Hošek

kariérový poradce
Tel.: 731 612 142
E-mail: hosek@masarycka.org

Kde mě najdete?

 • Kancelář zástupců ředitele, přízemí, konzultace pondělí 14:00 – 16:00, případně po domluvě

Co dělám?

 • Zabývám se profesní orientací žáků, pomáhá s výběrem školy, organizuji setkání se zástupci středních škol, eviduji přihlášky na SŠ a SOU, pomáhám s jejich vyplňováním
 • Jednám s rodiči – volba povolání
 • Vyhledávám a sleduji současně s třídním učitelem talentované žáky
 • Vyhodnocuji a sleduji výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště
 • Vedu administrativu své činnosti

Mgr. Jitka Hrubá

školní metodik prevence
Tel.: 416 735 063
E-mail: hruba@masarycka.org

Kde mě najdete?

 • Růžový kabinet 2. patro, konzultace individuálně po domluvě


Co dělám?

 • Zajištuji tvorbu, realizaci a vyhodnocení MPP (minimální preventivní program)
 • Připravuji a organizuji pro žáky besedy, přednášky a další akce k prevenci sociálně patologických jevů (kouření, alkohol, šikana, záškoláctví, atd.)
 • Poskytuji poradenství a metodickou pomoc v oblasti prevence pedagogům i rodičům
 • Pomáhám při rozpoznání problému a hledání pomoci u dalších odborníků
 • Ve spolupráci s ostatními pedagogy odhaluji a sleduji projevy sociálně patologických jevů a navrhuje opatření pro jejich eliminaci
 • Jednám s rodiči při řešení problémů jejich dítěte, navrhuji opatření
 • Spolupracuji s ostatními ŠPZ a orgány státní správy
 • Sleduji ve škole třídní kolektivy, popř. řeším klima třídy a další problémy ve vztazích mezi žáky
 • Vedu administrativu své činnosti

Mgr. Jitka Zemanová

speciální pedagog
E-mail: zemanova@masarycka.org

Kde mě najdete?

 • Fialový kabinet 1. patro, konzultace individuálně po domluvě

Co dělám?

 • Vedu tým speciálních pedagogů při práci se žáky s poruchami učení
 • Organizuji výuku žáků s potřebou pedagogické intervence
 • Podílím se na vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky, kontroluji jejich plnění a vyhodnocuji je
 • Metodicky pomáhám ostatním pedagogům či rodičům
 • Spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními
 • Vedu administrativu své činnosti
Skip to content