Whistleblowing

Domů » Naše škola » Whistleblowing

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o Whistleblowingu

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 – Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na webu a dále způsobem ve škole obvyklým. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, podle uvedeného zákona.

Oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněn podat oznámení písemně (elektronicky – formulář zde i v listinné podobě), nebo ústně – osobně i telefonicky.

Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (zadávání veřejných zakázek, zpracování osobních údajů a další zákonem taxativně vymezené oblasti).

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Pro oznámení lze využít formulář, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou.

Kontaktní údaje pověřené osoby pro příjem a zpracování oznámení

Pověřená osoba:

Ing. Lukáš Znojemský, zástupce ředitele

Adresa:

Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5, 41201 Litoměřice

Telefon:

416735063

E-mail:

wboznameni@masarycka.org

Písemně podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT – pouze do rukou pověřené osoby“

Skip to content